Adatkezelési tájékoztató

Meghatározások, fogalmak
"Adatkezelő" a személyes adatok feldolgozásának célját meghatározó adatkezelő (Adatvédelmi Szabályzat szerint).
"Adatfeldolgozó" az adatkezelő nevében a személyes adatokat feldolgozó adatfeldolgozó (az Adatvédelmi Szabályzat szerint).
"Adatvédelmi Szabályzat" alatt a mindenkor érvényben lévő következő jogszabályokat értjük: az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK), a GDPR, azaz az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (2016/679) valamint Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
"Személyes Adatok" bármely személyes adat (azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ), melyet a weboldal működése részeként feldolgozásra kerülhet.
"Feldolgozás" a személyes adatokkal végzett műveletek, például rögzítés, kommentelés, használat, közzététel, törlés.

Marketing és direkt marketing célokra NEM GYŰJTÜNK és nem tárolunk adatokat!

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Ön személyes adatainak ("adatok") általunk történő feldolgozására vonatkozik és ismerteti:
– mely személyes adatait kezeljük,
– milyen célból kezeljük (beleértve a törvényben előírt adatkezelést is),
– milyen módon kezeljük és
– Önnek milyen jogai vannak.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat 2022. április 1-jén lép hatályba, a Nyilatkozatot bármikor saját döntésünk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük.
Az alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyet Ön oszthat meg velünk weboldal használata során:

 az IP-címe, és  jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos jogainak érvényesítésével kapcsolatban átadott személyes adatai.

Az adatfeldolgozás célja: a hatályos jogi, szabályozói és szakmai előírásoknak megfelelés, az illetékes hatóságok követelményeinek és tájékoztatásainak teljesítése, statisztika.

Az adatfeldolgozás jogalapja: személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, amikor az szükségessé válik:
a személyesen adminisztráció céljából, törvényi kötelezettség teljesítése érdekében,a beérkező kérések megfelelő kezelésének biztosítása.

Személyes adatainak megőrzése: Személyes adatait az adott szolgáltatásokra vonatkozó törvényekben és szabályozásokban meghatározott ideig őrizzük meg.

Személyes adatai megosztása és továbbítása: NEM OSZTJUK MEG személyes adatait és NEM ADJUK ÁT harmadik fél részére kivételt képez a törvényi megkeresésen alapuló felkérés.

Adatfeldolgozás biztonsága:Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést mindenkor megteszünk. Az adatokat bizalmas adatként kezeljük, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását. Védjük és biztosítjuk minden kezelt személyes adat bizalmasságát, integritását és hozzáférhetőségét.

Az Ön jogai: Önnek jogában áll az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférést illetve azokról másolatot igényelni, személyes adatai frissítését és javítását kérni, személyes adatai törlését kérni vagy személyes adatai kezelésének korlátozását igényelni. Önnek joga van a GDPR rendeltben meghatározott esetekben az adatkezelés ellen tiltakozni, illetve adathordozhatósági jogát érvényesíteni, melyet a gyuraczeszter69@gmail.com e-mail címen kérheti. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérdés esetén a fenti e-mail címen kell érdeklődni.
Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai feldolgozása a GDPR rendelkezésnek nem megfelelő módon történik, jogában áll a lakóhelye (székhelye) szerinti állam adatvédelmi hatóságához panaszt benyújtani.